Als je vraagt wie er belang hecht aan schone lucht krijg je bijval van alle kanten. Schone lucht, dat wil toch iedereen! Vandaar ook dat tal van lokale initiatieven intussen hebben geleid tot een ‘veldboeket’ aan plannen voor stedelijke milieuzones. Maar hebben die initiatieven ook kans van slagen? Is dit de manier om luchtkwaliteit te verbeteren? In het regeerakkoord heeft het huidige kabinet een aanzet gegeven om te komen tot het uniformeren van de eisen te stellen aan milieuzones. Niet langer: elke stad zijn eigen criteria. Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, Stientje van Veldhoven (D66), heeft nu de eerste voorstellen richting Tweede Kamer en gemeenten gestuurd.
Oldtimerwereld werkt mee aan effectieve oplossingen
Dit zijn ontwikkelingen waarbij de FEHAC zich nauw betrokken voelt en waarop zij als hoeder van het Mobiele Erfgoed invloed wil uitoefenen. Want: is er straks nog wel plaats voor oldtimers in binnensteden? De FEHAC neemt de zorgen die er zijn rond het milieu (luchtkwaliteit), klimaat (CO2 -uitstoot) en de uitputting van grondstoffen zeer serieus en onderneemt daarin ook actie. Zij heeft in november 2017 een Commissie Duurzaamheid (CDZ) ingesteld. Dit om – nog meer – gericht te kunnen werken aan beleid tot beperking van de ‘ecologische voetafdruk’ bij het bezitten en gebruiken van oldtimers. Er wordt overleg gevoerd met gemeenten (onder andere: Maastricht, Utrecht) om duidelijk te maken dat de oldtimerwereld volop bereid is mee te werken aan effectieve oplossingen. En de FEHAC ziet voor zichzelf een duidelijke taak in het betrekken van de leden van aangesloten verenigingen bij deze kwesties. Zij zijn immers de toegewijde verzorgers van hun historische voertuigen.

Emissiearme brandstoffen

Een werkelijk interessant perspectief ontstaat in de sfeer van de brandstoffen die we gebruiken. Twee voorbeelden die de ontwikkelingsrichting illustreren: a). Voor dieselmotoren wordt al gebruik gemaakt van GTL (Gas To Liquid) waarmee een vermindering van 50% op emissies wordt bereikt. Vooralsnog gebruikt vooral de binnenvaart deze brandstof en men voldoet hiermee aan de actuele eisen. b). Voor benzine worden alternatieven ontwikkeld die vrij zijn van de meest schadelijke stoffen als benzeen en tolueen. Deze brandstoffen worden als het ware samengesteld uit voornamelijk niet-schadelijke bestanddelen. En verminderen dus de aard en hoeveelheid van de emissies. De FEHAC overlegt met meerdere producenten. Zij dringt er bij de overheid op aan dat deze schonere brandstoffen voor iedereen bereikbaar zijn. Dit kan bijvoorbeeld door maatregelen die de prijs beïnvloeden (belastingen, accijnzen).

Hoe kunnen eigenaren en gebruikers van het Mobiel Erfgoed zelf zorgen dat zij de emissie verminderen? Door soms iets verder te gaan dan de gebruikelijke verzorging van oldtimers: het qua uitstoot optimaal onderhouden de voertuigen in een zo goed (=schoon) mogelijke conditie houden; het tanken van moderne, emissiearme brandstoffen (MHF-Fuel (klik hier)); het vervolgens optimaal afstellen van het voertuig op die brandstoffen.

De FEHAC is druk bezig om met producenten / leveranciers van brandstoffen te komen tot emissiearme alternatieven speciaal voor oldtimers. Brandstoffen die ongekend gunstig afsteken bij de nu gangbare aardolieproducten, zodanig dat met recht gesproken kan worden van een toekomstbestendige oplossing. Een schone toekomst, ook voor oldtimers.

Bezwaren tegen meer ethanol

Deze ontwikkelingen worden door de FEHAC gezien als erg belangrijk. Er is een tendens om aan de bestaande brandstoffen steeds meer ethanol toe te voegen. Buiten Nederland gebeurt dit al. Aangezien ethanol schadelijk is voor de motoren van historische voertuigen (rubber afdichtingen en pakkingen kunnen worden aangetast) is het van belang die stof ‘buiten de deur’ te houden. Vergelijk het maar met een fokker van raspaarden: hij zal zijn dieren toch geen onvolwaardig voedsel te eten geven!

Kennis delen en verantwoordelijkheid nemen

De FEHAC beschikt over nogal wat informatie die voor de leden van aangesloten verenigingen van belang is. Zij wil die informatie zoveel mogelijk delen. Bijvoorbeeld: wat zijn mogelijkheden / beperkingen als het gaat om historische voertuigen en behoud van het leefklimaat? Zie hiervoor het achterliggende document: klik hier
Anderzijds neemt de FEHAC ook de taak op zich om de achterban te betrekken bij de ontwikkelingen die gaande zijn. Wie met zijn of haar oldtimer wil kunnen blijven rijden zal ook moeten beseffen dat daar verplichtingen aan vast zitten. In de voorlichtingscampagne die de FEHAC voorbereidt heet dit bijvoorbeeld: “de verantwoordelijkheid houdt niet op bij het mobiel erfgoed zelf, het strekt zich ook uit tot de omgeving. Men moet verantwoord deelnemen aan het verkeer en men moet verantwoord omgaan met het milieu en dit niet onnodig belasten.”

Voor reacties / vragen secretariaat@fehac.nl

Bron: FEHAC